Begroting 2020

Paragraaf Bedrijfsvoering

Uitstroom (en anticiperen daarop)

Onze organisatie kende in 2018 een relatief hoge uitstroom van medewerkers wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd (9 personen). In het lopende jaar 2019 zijn dit er 6. In 2020 en 2021 zet deze lijn zich voort. Dit mede als gevolg van het nieuwe pensioen-akkoord waarin de pensioenleeftijd de komende 2 jaar bevroren is op 66 jaar en 4 maanden. Inherent aan uitstroom is dat er vacatures ontstaan. Via ons traineeprogramma en afwegingskader voor vacatures spelen wij daarop in.

Traineeprogramma
In aanloop naar de piek in uitstroom in 2018 heeft u ingestemd met ons voorstel een extra inspanning te doen op verjonging (‘voorfinanciering op uitstroom’). Dit in de vorm van het werven van 4 trainees voor een periode van 2 jaar. De ervaringen hiermee zijn positief. Alle trainees zijn doorgestroomd in reguliere vacatures. Via de begroting 2019 heeft u ingestemd met ons voorstel dit programma een structureel karakter geven. In die context treffen wij nu de voorbereidingen voor het programma 2020 en 2021.

Vacatures
Een van de maatregelen die gepaard ging met de meerjarige bezuiniging, was de 1/3-2/3 regeling. Deze regeling hield in dat 1 op de 3 vacatures werd vervuld. Met het invullen van de bezuiniging is deze maatregel beëindigd. Dit betekent echter niet dat alle vacatures automatisch worden vervuld. Per vacature wordt vooraf steeds kritisch beoordeeld hoe deze op te volgen. Soms is dat 1 op 1, soms is dit in hetzelfde werkveld maar met een geactualiseerd takenpakket (bijvoorbeeld als gevolg van nieuwe taken) en soms wordt besloten de functie niet open te stellen en de vacatureruimte elders in de organisatie in te zetten. In 2020 wordt deze werkwijze voortgezet.