Begroting 2020

Structureel en reëel evenwicht

Op basis van onderstaand overzicht wordt aangetoond dat de begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023, conform de uitgangspunten in het BBV, structureel in evenwicht is. Dit houdt in dat structurele lasten kunnen worden gedekt met structurele baten. Indien dit niet het geval zou zijn, zou de kans groot zijn dat er op termijn een begrotingstekort ontstaat. De huidige ramingen tonen aan dat dit risico op dit moment niet aan de orde is.

Het structureel begrotingsevenwicht wordt berekend door de totale lasten en baten te verminderen met de incidentele lasten en baten. Het saldo dat over blijft moet op termijn positief zijn (de structurele baten zijn dan groter dan de structurele lasten). In de jaren 2020 tot en met 2023 is op basis van de ramingen sprake van een positief saldo.

(bedragen x € 1.000)

2020

2021

2022

2023

Saldo baten en lasten voor bestemming

-577

777

1.190

1.821

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

579

155

277

242

Begrotingssaldo na bestemming

2

932

1.467

2.063

Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)

100

-184

-4

92

Structureel begrotingssaldo

-98

1.116

1.471

1.971