Begroting 2020

Overzicht van structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

Overzicht  van de structurele toevoegingen aan en onttrekkingen van de reserves:

bedragen x € 1.000

2020

2021

2022

2023

Structurele onttrekkingen reserves:

Reserve infrastructuur tbv:

- winkelcentrum Sluis

6

6

6

6

- beheerplan wegen (oud)

33

16

Egalisatiereserve kapitaallasten tbv:

- programma 1

167

167

167

167

- programma 3

2

2

2

2

- programma 5

82

82

82

82

Onderhoudsreserve gebouwen tbv achterstallig onderhoud Ledeltheater

50

35

35

Totaal structurele onttrekkingen reserves

340

308

292

257

Structurele toevoegingen reserves:

Reserve infrastructuur tbv herinrichting Oostburg

15

15

15

15

Totaal structurele toevoegingen reserves

15

15

15

15