Begroting 2020

Overzicht van baten en lasten

In onderstaande tabel is een totaal overzicht opgenomen van de baten en lasten en het saldo per programma. Overeenkomstig het BBV worden hierin de bedragen voor algemene dekkingsmiddelen, de overhead, heffing Vennootschapsbelasting en onvoorzien, afzonderlijk vermeld.

Een specificatie naar de nieuwe taakvelden is opgenomen onder de programma's. Een totaal overzicht van de taakvelden is opgenomen in bijlage 4.

(bedragen x € 1.000)

Jaarrekening 2018

Begroting na wijz. 2019

Begroting 2020

Baten en lasten per programma

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Saldo

1 - Ruimte en beheer

32.486

17.926

34.459

15.322

31.878

13.488

-18.389

2 - Economie

2.238

1.055

2.457

964

2.833

1.417

-1.415

3 - Sociaal Domein

26.138

5.916

26.377

5.705

25.281

5.119

-20.162

4 - Bestuur en veiligheid

4.000

746

2.508

542

2.485

555

-1.930

Algemene dekkingsmiddelen

594

48.295

654

48.977

1.334

51.369

50.035

Heffing VPB

78

0

60

0

0

0

0

Overhead

7.710

76

8.781

76

8.692

26

-8.666

Onvoorzien

0

0

50

0

50

0

-50

Totaal saldo lasten en baten

73.244

74.014

75.345

71.586

72.552

71.975

-577

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves per programma

1 - Ruimte en beheer

1.377

631

335

1.422

110

256

146

2 - Economie

352

1.093

0

3 - Sociaal Domein

194

1.450

1.550

352

352

4 - Bestuur en veiligheid

48

0

Algemene dekkingsmiddelen

196

363

588

1.800

1.882

82

Overhead

Heffing VPB

Onvoorzien

Totaal saldo van baten en lasten en mutaties reserve

75.011

76.858

75.680

76.239

74.462

74.465

3

Resultaat

1.847

559

3

In bijlage 5 vindt u het meerjarenperspectief van de baten en de lasten.