Begroting 2020

Taakstellingen

De begroting bevat nog een aantal taakstellingen. Het uiteindelijk behalen van deze taakstellingen is van belang voor de beoordeling van de hiervoor gepresenteerde begrotingssaldo’s. De taakstellingen zijn in onderstaande tabel weergegeven, gevolgd door een toelichting.

bedragen x € 1.000

2020

2021

2022

2023

Onderbesteding investeringen

67

67

67

67

Verkoopopbrengst gemeente-eigendommen

192

192

192

192

Sociaal domein

690

1.650

1.702

1.702

Totaal te realiseren

949

1.909

1.961

1.961

Toelichting:
Onderbesteding investeringen:
Van de oorspronkelijke stelpost onderbesteding investeringen van € 500.000 resteert in 2020 nog € 67.000. Gelet op de investeringsplanning is dit haalbaar.

Verkoopopbrengst gemeente-eigendommen:
Dit betreft met name snippergroen en vrijkomende gemeentelijke gebouwen.

Sociaal domein:
De tekorten binnen het sociaal domein (ten opzichte van de decentralisatie-uitkeringen) zijn omvangrijk. Inmiddels zijn de decentralisatie-uitkeringen grotendeels omgezet naar de algemene uitkering waarmee er geen directe link meer is tussen rijksbijdrage en uitgaven. Daarmee zijn de tekorten uiteraard niet opgelost. Door een uitgebreide analyse binnen het sociaal domein wordt een plan opgesteld die invulling zal geven aan deze taakstelling. De raad wordt hiervan periodiek op de hoogte gehouden. In programma 3 wordt nader ingegaan op het proces waarbinnen we deze taakstelling gaan invullen.