Begroting 2020

Geprognosticeerde balans

Op grond van de begrotingsvoorschriften dient in de begroting een meerjarige geprognosticeerde balans te worden opgenomen. Hierna vindt u eerst de geprognosticeerde balans (activa en passiva) en daarna een nadere toelichting op de onderdelen investeringsplan (maakt deel uit van de vaste activa) en de reserves en voorzieningen. Tot slot wordt het EMU-saldo berekend.

Activa (bedragen x € 1.000)

1-1-2020

31-12-2020

31-12-2021

31-12-2022

31-12-2023

Vaste activa

Immaterieel

Bijdragen in activa eigendom van derden

200

200

200

200

200

Materieel

Investeringen economisch nut

44.000

41.600

39.100

36.700

34.400

Investeringen economisch nut, waarvoor heffing kan worden geheven

33.600

38.900

42.300

45.100

42.900

Investeringen maatschappelijk nut

16.000

16.200

15.600

15.000

14.300

Financieel

Kapitaalverstrekkingen deelnemingen

1.300

1.300

1.300

1.300

1.300

Overige uitzettingen rentetypische periode van één jaar of langer

1.400

1.400

1.400

1.400

1.400

Totaal vaste activa

96.500

99.600

99.900

99.700

94.500

Vlottende activa

Voorraden

Onderhanden werk

3.100

2.800

1.600

800

800

Gereed product en handelsgoederen

600

600

500

500

500

Uitzettingen met rentetypische looptijd < 1 jaar

Vorderingen op openbare lichamen

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

Uitzettingen in rijks schatkist

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

Overige vorderingen

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

Liquide middelen

Kas-, banksaldi

300

300

300

300

300

Overlopende activa

Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen tlv volgende jaren

500

500

500

500

500

Totaal vlottende activa

10.200

9.900

8.600

7.800

7.800

Totaal balans

106.700

109.500

108.500

107.500

102.300

Passiva (bedragen x € 1.000)

1-1-2020

31-12-2020

31-12-2021

31-12-2022

31-12-2023

Vaste passiva

Eigen vermogen

Algemene reserve

8.000

6.300

6.500

6.500

6.500

Bestemmingsreserve

12.200

13.400

13.000

12.800

12.600

Begrotingssaldo

0

0

900

1.500

2.100

Voorzieningen

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's

3.000

2.900

2.700

2.600

2.400

Van derden verkregen middelen met specifieke besteding

9.600

9.600

9.400

9.300

9.200

Vaste schulden met rentetypische looptijd > 1 jaar

Onderhandse leningen binnenlandse banken en overige financiele instellingen

61.400

64.800

59.300

62.300

57.000

Totaal vaste passiva

94.200

97.000

91.800

95.000

89.800

Vlottende passiva

Netto-vlottende schuld met rentetypische looptijd < 1 jaar

Kasgeldleningen

2.000

2.000

6.200

2.000

2.000

Overige schulden

9.000

9.000

9.000

9.000

9.000

Overlopende passiva

Van Eur. En Ned. Overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel voor volgende jaren

200

200

200

200

200

Overige vooruitontvangen bedragen ten bate van volgende begrotingsjaren

1.300

1.300

1.300

1.300

1.300

Totaal vlottende passiva

12.500

12.500

16.700

12.500

12.500

Totaal balans

106.700

109.500

108.500

107.500

102.300