Begroting 2020

Bijlage 3: Overzicht IV3-taakvelden

Taak veld

Omschrijving (bedragen x €1.000)

Lasten

Baten

Saldo

0.1

Bestuur

1.071

-

-1.071

0.10

Mutaties reserves

1.910

2.490

579

0.11

Resultaat van de rekening van baten en lasten

-

0.2

Burgerzaken

936

517

-419

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

0.4

Overhead

9.694

26

-9.668

0.5

Treasury

39

27

-13

0.61

OZB woningen

4.027

4.027

0.62

OZB niet-woningen

2.386

2.386

0.63

Parkeerbelasting

-

2.206

2.206

0.64

Belastingen Overig

611

535

-76

0.7

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

37.538

37.538

0.8

Overige baten en lasten

734

192

-542

0.9

Vennootschapsbelasting (VpB)

-

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

2.528

7

-2.521

1.2

Openbare orde en veiligheid

575

41

-534

2.1

Verkeer en vervoer

6.932

98

-6.834

2.2

Parkeren

753

-753

2.3

Recreatieve havens

-

2.4

Economische havens en waterwegen

-

2.5

Openbaar vervoer

108

-108

3.1

Economische ontwikkeling

-

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

1.110

1.089

-22

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

131

29

-102

3.4

Economische promotie

775

6.720

5.945

4.1

Openbaar basisonderwijs

-

4.2

Onderwijshuisvesting

841

93

-748

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

1.312

59

-1.253

5.1

Sportbeleid en activering

159

-159

5.2

Sportaccommodaties

1.659

230

-1.428

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

647

27

-620

5.4

Musea

538

31

-507

5.5

Cultureel erfgoed

465

3

-462

5.6

Media

433

-433

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

4.908

309

-4.599

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

2.735

624

-2.111

6.2

Wijkteams

241

-241

6.3

Inkomensregelingen

6.268

4.855

-1.411

6.4

Begeleide participatie

7.602

8

-7.594

6.5

Arbeidsparticipatie

43

-43

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

1.159

7

-1.152

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

610

-610

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

3.823

-3.823

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

54

190

136

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

1.010

-1.010

7.1

Volksgezondheid

874

-874

7.2

Riolering

3.247

4.710

1.463

7.3

Afval

3.320

3.816

496

7.4

Milieubeheer

1.160

10

-1.150

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

382

313

-69

8.1

Ruimtelijke ordening

857

65

-792

8.2

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

432

140

-292

8.3

Wonen en bouwen

1.776

1047

-729

Totaal

74.462

74.465

3

ga terug