Begroting 2020

Begroting 2020

Hierbij bieden wij u de begroting 2020 aan, inclusief de meerjarenraming 2021-2023. Als leidraad voor deze begroting hebben gediend het coalitieakkoord ‘Dynamisch continuerend en grensverleggend’ en de op 4 juli 2019 vastgestelde kadernota 2020-2023. Daarnaast is rekening gehouden met de gevolgen van de meicirculaire 2019.

Baten € -74.465

Lasten € 74.463

x 1.000 €

Baten

€ -13.488

Lasten

€ 31.878

Baten

€ -1.417

Lasten

€ 2.833

Baten

€ -5.119

Lasten

€ 25.281

Baten

€ -555

Lasten

€ 2.485