Begroting 2020

Bijlage 4: Indicatoren

Pr

Indicator

Eenheid

Bron

Beschrijving

Rekening 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

1

Vestigingen

per 1.000 inw 15-64jr

LISA

Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.

205

207,7

212,2

1

Bruto gemeentelijk product (verwacht/gemeten)

index

Atlas voor Gemeenten

Bruto gemeentelijk product (BGP) is het product van de toegevoegde waarde per baan en het aantal banen in een gemeente. De verhoudingswaarde tussen verwacht BGP en gemeten BGP geeft aan of er boven verwachting (<100) of beneden verwachting (>100) wordt geproduceerd.

96

1

Functiemenging

%

LISA

De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.

44

43,9

44

2

Fijn huishoudelijk restafval

kg per inwoner

CBS - Statistiek Huishoudelijk afval

De hoeveelheid restafval per bewoner per jaar (kg)

360

309

309

2

Hernieuwbare elektriciteit

%

Rijkswaterstaat Klimaatmonitor

Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa.

22,9

22,2

2

Ziekenhuisopname nav verkeersongeval met een motorvoertuig

%

VeiligheidNL

Als aandeel van het totaal aantal ongevallen die leiden tot ziekenhuisopnamen.

2

6

6

2

Ziekenhuisopname nav vervoersongeval met een fietser

%

VeiligheidNL

Als aandeel van het totaal aantal ongevallen die leiden tot ziekenhuisopnamen.

6

5

5

3

Woonlasten éénpersoonshuishouden

euro

COELO, Groningen

Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten.

661

660

681

3

Woonlasten meerpersoonshuishouden

euro

COELO, Groningen

Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten.

730

730

752

3

WOZ-waarde woningen

dzd euro

CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken

De gemiddelde WOZ waarde van woningen.

186

195

195

3

Nieuwbouw woningen

aantal per 1.000 woningen

ABF - Systeem Woningvoorraad

Het aantal nieuwbouwwoningen, per 1.000 woningen.

15,7

3

3

3

Demografische druk

%

CBS - Bevolkingsstatistiek

De som van het aantal personen van 0 tot 15 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 15 tot 65 jaar.

84

83

69

4

Jongeren met delict voor rechter

%

Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel

Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen.

4

Niet-sporters

%

CBS / RIVM - Gezondheidsenquete

Het percentage inwoners dat niet sport ten opzichte van het totaal aantal inwoners.

60,9

60,9

60,9

4

Banen

per 1.000 inw 15-64jr

LISA

Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.

775

770,2

782,5

4

Netto arbeidsparticipatie

%

CBS - Arbeidsdeelname

Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking.

65

61,7

64

4

Bijstandsuitkeringen

per 1.000 inw 18jr eo

CBS - Participatie Wet

Het aantal personen met een bijstandsuitkering, per 1.000 inwoners.

19,5

21,1

17,7

4

Lopende re-integratievoorzieningen

per 1.000 inw 15-65jr

CBS - Participatie Wet

Het aantal reïntegratievoorzieningen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar

20

21,1

22,8

4

Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement

per 10.000 inw

CBS - Monitor Sociaal Domein WMO

Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 180 deelnemende gemeenten.

64

67

71

4

werkloze jongeren

%

Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel

Het percentage werkeloze jongeren (16-22 jaar).

1,1

1,3

1,3

4

Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO) %

%

DUO - Dienst Uitvoering Onderwijs

Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat.

2

2,3

1,5

4

Absoluut verzuim

per 1.000 leerlingen

DUO - Dienst Uitvoering Onderwijs

Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 leerlingen.

0,9

5,6

5,6

4

Relatief verzuim

per 1.000 leerlingen

DUO - Dienst Uitvoering Onderwijs

Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 leerlingen.

20

29,45

29,45

4

Jongeren met jeugdhulp

% van alle jongeren tot 18 jaar

CBS - Beleidsinformatie Jeugd

Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar.

10,5

9,7

10,7

4

Jongeren met jeugdreclassering

%

CBS - Beleidsinformatie Jeugd

Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-22 jaar).

0,5

0,63

0,63

4

Jongeren met jeugdbescherming

%

CBS - Beleidsinformatie Jeugd

Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar.

0,7

0,9

1,1

ga terug