Begroting 2020

Uitgangspunten

Uitgangspunt voor de begroting 2020 en de meerjarenraming 2021-2023 zijn de begroting 2019 inclusief alle begrotingswijzigingen t/m de raadsvergadering van 4 juli 2019, de Kadernota 2020-2023, en tot slot de meicirculaire 2019 Gemeentefonds.

De overige uitgangspunten zijn:

Omschrijving

2020

2021

2022

2023

Inwoners

23.300

23.230

23.160

23.090

Woonruimten

17.950

18.000

18.050

18.100

Salarissen/sociale lasten

3%

3%

3%

3%

Gemeentelijke heffingen*

1,70%

1,70%

1,70%

1,70%

Renteomslag% voor investeringen

1,55%

1,55%

1,55%

1,55%

Algemene uitkering

Meicirculaire Gemeentefonds 2019

* Voor verdere toelichting wordt verwezen naar de paragraaf Lokale heffingen.