Begroting 2020

Nieuwe ontwikkelingen

In de kadernota 2020-2024 is, na verwerking van een aantal onvermijdbare ontwikkelingen (personeelslasten, gemeenschappelijke regelingen etc.) ingestemd met een aantal nieuwe ontwikkelingen. In deze begroting is hiervoor het benodigde budget gereserveerd. Per onderdeel zult u een separaat raadsvoorstel voorgelegd krijgen. Voor de onderdelen Algemene uitkering en het Coalitieakkoord zijn er bedragen per ontwikkeling opgenomen. Voor de Overige ontwikkelingen wordt vooralsnog volstaan met één totaalbedrag waarbinnen nog keuzes gemaakt kunnen worden. Het betreft de volgende lijst:

Omschrijving

2020

2021

2022

2023

Algemene uitkering:

Afschermen budget taalniveau statushouders

27

0

0

0

Verplichte geestelijke gezondheidszorg

31

31

32

33

Coalitieakkoord:

Masterplan Nieuwvliet

50

25

0

0

Aanpak woningvoorraad

35

0

0

0

Toegankelijk maken openbare ruimte

50

50

50

50

Ontwikkeling integraal plan Aardenburg

25

0

0

0

Voorbereiding MFC Aardenburg

40

0

0

0

Exploitatielasten MFC Aardenburg

0

220

220

220

Voorbereiding MFC IJzendijke

0

60

40

0

Exploitatielasten MFC IJzendijke

0

0

0

260

Verkeersveiligheid

0

0

0

100

Realisatie startgroepen

0

165

168

175

Onderzoek Beneluxschool

20

0

0

0

Samenwerking onderwijs-kinderopvang-zorg

0

50

50

50

Logopedie (screening/signalering)

50

50

50

50

Overige ontwikkelingen, waaronder:

380

388

396

245

-          Recreatieve zandsuppletie

-          Omgevingswet

-          Strandposten

-          Draaibrug

-          Visie op de begraafplaatsen

Totaal:

708

1.039

1.006

1.183

Naast de bovenstaande lijst met nieuwe ontwikkelingen is in de Kadernota 2020-2023 ook een pakket met extra belastingopbrengsten voorgelegd (ruimtescheppende maatregelen). Samengevat leveren deze de volgende meeropbrengst op:

Omschrijving

2020

2021

2022

2023

Leges

23

23

23

23

Forensenbelasting (conform amendement)

440

840

1.245

1.245

Toeristenbelasting

640

640

640

640

Totaal:

1.103

1.503

1.908

1.908