Begroting 2020

Bijlage 5: Meerjarenperspectief

(bedragen x € 1.000)

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Baten en lasten per programma

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

1 - Ruimte en beheer

31.878

13.488

-18.389

32.205

13.720

-18.485

32.538

13.880

-18.658

32.725

14.153

-18.572

2 – Economie

2.833

1.417

-1.415

2.457

1.052

-1.405

2.122

707

-1.415

2.262

838

-1.424

3 - Sociaal Domein

25.281

5.119

-20.162

24.400

5.119

-19.281

24.432

5.119

-19.313

24.525

5.119

-19.406

4 - Bestuur en veiligheid

2.485

555

-1.930

2.562

563

-1.999

2.603

573

-2.030

2.678

582

-2.096

Algemene dekkingsmiddelen

1.334

51.369

50.035

1.716

52.582

50.866

1.712

53.519

51.807

1.918

54.585

52.667

Heffing VPB

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Overhead

8.692

26

-8.666

8.896

26

-8.870

9.180

26

-9.154

9.324

26

-9.298

Onvoorzien

50

0

-50

50

0

-50

50

0

-50

50

0

-50

Totaal saldo lasten en baten

72.552

71.975

-577

72.286

73.062

776

72.637

73.824

1.187

73.482

75.303

1.821

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves per programma

1 - Ruimte en beheer

110

256

146

153

224

71

15

208

193

15

173

158

2 – Economie

0

0

0

0

3 - Sociaal Domein

352

352

0

2

2

0

2

2

0

2

2

4 - Bestuur en veiligheid

0

0

0

0

Algemene dekkingsmiddelen

1.800

1.882

82

0

82

82

0

82

82

0

82

82

Totaal saldo van baten en lasten en mutaties reserve

74.462

74.465

3

72.439

73.370

931

72.652

74.116

1.464

73.497

75.560

2.063

Begrotingssaldo

3

931

1.464

2.063

ga terug