Begroting 2020

Paragraaf Grondbeleid

In de paragraaf grondbeleid wordt een beknopte toelichting gegeven op het te voeren grondbeleid in 2020. De exploitatie van de bedrijventerreinen en woningbouwplannen zijn apart toegelicht, onderverdeeld in plannen met en zonder exploitatieopzet.

ga terug