Begroting 2020

Paragraaf Grondbeleid

Grondexploitatie woningbouwplannen

De woningmarkt kent in onze regio een overcapaciteit en de huidige woningvoorraad is onvoldoende afgestemd op de veranderende behoefte. De gemiddelde omvang per huishouden wordt kleiner. Er komen steeds meer eenpersoonshuishoudens en minder gezinnen. Vast staat dat zowel lokaal als regionaal de aandacht meer zal moeten uitgaan naar sloop en vervangende nieuwbouw binnen het bestaande bebouwde gebied. Met andere woorden: partijen zijn zich bewust van het feit dat het tegemoet komen aan de kwalitatieve vraag naar woningen hoofdzakelijk vanuit het bestaande woningenbestand moet plaatsvinden. Een en ander wordt bevestigd door het RIGO rapport Woningbehoefteonderzoek (WBO2018) en de door Stec opgestelde rapportage Kwalitatief Woning Onderzoek Zeeland (KWOZ 2019). Een en ander maakt dat toekomstgericht meer gewerkt moet gaan worden aan zogenoemde “stads- en dorpsvernieuwing”. Daarbij zal meer de samenwerking regionaal en met de provincie moeten worden gezocht hetgeen de basis vormt om te komen tot zogenoemde Regiodeals met het Rijk.

Voor zover er nog bouwlocaties beschikbaar zijn/ ontwikkeld zullen worden, zijn die grotendeels in handen van particuliere ontwikkelaars. De grotere projecten voor (vrijstaande) permanent te bewonen woningen (meer dan 5 woningen) betreffen met name Groote Jonkvrouw te IJzendijke en Cadzandseweg in Nieuwvliet. In de appartementensector voorziet het plan Havengebied Breskens in een toevoeging van permanent te bewonen appartementen.

De gemeente beschikt over 1 bouwlocatie, gelegen aan de Haven te Aardenburg, meer bepaald de locatie Haven 14 t/m 64 (even nummers).

Haven Aardenburg
Het plan Haven Aardenburg betreft het plan voor de herstructurering van het gebied Haven 14-64 te Aardenburg. In de oorspronkelijke opzet werd uitgegaan van de aankoop en sloop van 25 woningen en het terugbouwen van een geringer aantal woningen. In de loop van de tijd zijn twintig woningen aangekocht waarvan 2 woningen in 2019 zijn verkocht. Alle overige woningen zijn gesloopt. In het vrijkomende plangebied zullen 9 gezinswoningen en 8 seniorenwoningen worden gerealiseerd. De verkoop is in 2019 gestart; uitvoering van het plan is voorzien in 2020.

Naam van het plan

Nog te verkopen voorraad grond in m²

Bruto boekwaarde per 31-12-2018 (afgerond)

Reeds getroffen voorzieningen

Netto boekwaarde per 31-12-2018 (afgerond)

ISV, Haven Aardenburg

2.575

444.000

70.000

374.000

Totalen:

2.575

444.000

70.000

374.000

Groote Jonkvrouw  
Het project Groote Jonkvrouw is afgerond: alle gronden zijn aan de projectontwikkelaar  verkocht. Van de 4 fasen zijn inmiddels de projectbijdragen van 2 fasen door de ontwikkelaar betaald. Het project kan pas volledig financieel worden afgewikkeld nadat alle bouwfasen gereed zijn en het beheer en onderhoud van de infrastructuur door de projectontwikkelaar is overgedragen aan de gemeente.