Begroting 2020

Paragraaf Grondbeleid

Overige gronden en vastgoed in eigendom van de gemeente

De gemeente heeft verschillende gronden in eigendom die in het verleden om strategische redenen zijn aangekocht. Deze gronden maken met ingang van 1 januari 2016 deel uit van de Materiële Vaste Activa.

De uit strategische overwegingen aangekochte gronden met opstal van de voormalige Stichting Euregiotuinen evenals het naastgelegen eerder verworven perceel (totaaloppervlakte ca 13 ha) zijn in de markt gezet in de vorm van een aanbod. Dit houdt in dat geïnteresseerden een beschrijving kunnen indienen van hun voorgenomen plan met een daaraan gekoppeld bod. De selectie (en daarmee eveneens de bepaling van de verkoopprijs) heeft in 2018 plaatsgevonden op basis van het ingediende aanbod. Het plan wordt in 2020 nader uitgewerkt.

Door realisatie van het multifunctioneel centrum De Korre in Breskens, heeft een aantal locaties in eigendom van de gemeente haar functie verloren. Dorpshuis De Uitkomst is in 2019 verkocht. Voor de resterende locaties wordt thans gewerkt aan een nieuwe invulling. Het gaat dan om de locaties van de voormalige openbare basisschool OBS (Molenwater), voormalige christelijke basisschool CBS (Europastraat) en de peuterspeelzaal  (J.F. de Millianostraat).

De in maart 2017 bij raadsbesluit gesaneerde bedrijfsgronden op de bedrijventerreinen Deltahoek Uitbreiding en Technopark 2e fase zijn eveneens aan de strategische gronden toegevoegd. Dat geldt eveneens voor de in mei 2019 uit exploitatie genomen gronden op Technopark ter grootte van ca 1,32 ha. In totaal betreft het thans ca 8,4 ha bruto bedrijventerrrein dat uit exploitatie is genomen maar waar nog steeds de bedrijvenbestemming op rust.

In 2012 heeft de raad de Nota Strategisch Eigendommenbeleid vastgesteld. In deze nota zijn alle gemeentelijke eigendommen in beeld gebracht en is een eerste selectie gemaakt van eigendommen die op korte of langere termijn kunnen worden afgestoten. Hierbij is uitgangspunt dat alleen die objecten in eigendom blijven die benodigd zijn om  gemeentelijke taken uit te voeren. Eind 2019 heeft een evaluatie plaatsgevonden van deze Nota.

Tot slot heeft de gemeente Sluis een grote hoeveelheid snippergroen in eigendom. Op dit moment worden deze gronden gefaseerd geïnventariseerd en - waar mogelijk - te koop aangeboden. De verkoopprijzen voor deze gronden zijn vastgelegd in de "Notitie verkoop en verhuur van openbare grond 2017".