Begroting 2020

Voorwoord

Geachte leden van de gemeenteraad,

Hierbij bieden wij u de begroting 2020 aan, inclusief de meerjarenraming 2021-2023. Als leidraad voor deze begroting hebben gediend het coalitieakkoord ‘Dynamisch continuerend en grensverleggend’ en de op 4 juli 2019 vastgestelde kadernota 2020-2023. Daarnaast is rekening gehouden met de gevolgen van de meicirculaire 2019.

Realistische mix
De komst van nieuwe wettelijke taken zonder evenredige (extra) financiering, trekt een wissel op veel gemeentelijke begrotingen. Dat is ook bij ons het geval. Het sociaal domein is daar een voorbeeld van, evenals de kosten van de (verplichte) GR-en. Deze financiële claims vragen creativiteit om ook andere zaken te kunnen oppakken. De voorliggende begroting is een realistische mix van onontkoombare ontwikkelingen, actuele vraagstukken en ambities uit het coalitieakkoord. In 2020 zullen de herziening van Krachtig Verbonden en de uitkomsten Analyse sociaal domein bijdragen aan het verder concretiseren van onze opgaven en kansen.

Financieel perspectief
Dankzij ruimtescheppende maatregelen is de begroting meerjarig sluitend. Tevens voldoet deze aan de uitgangspunten van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) op het gebied van structureel evenwicht. Dat houdt in dat structurele lasten gedekt kunnen worden met structurele baten. Een sluitende begroting neemt in onze ogen echter niet weg dat voorzichtigheid geboden is, en het maken van keuzes onvermijdelijk blijft.

Opbouw
In deze begroting vindt u achtereenvolgens de programmabegroting, de financiële positie, de verplichte paragrafen en de bijlagen. De indeling van de programma’s is in lijn gebracht met de 4 hoofdthema’s van Krachtig Verbonden. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de vraag om de relatie tussen het visiedocument en de begroting duidelijker aan te brengen. In de leeswijzer lichten wij nader toe waar het verschil zich bevindt. De teksten per programma zijn daarnaast meer of hoofdlijn gemaakt. Per programma worden speerpunten aangegeven die komend jaar extra aandacht krijgen.

Samen met u werken wij verder aan een toekomstbestendige en financieel evenwichtige gemeente Sluis.

Oostburg,

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

De secretaris,

De burgemeester,


‎S.I. de Kievit-Minnaert


‎mr. M.M.D. Vermue

ga terug