Begroting 2020

Begrotingssaldo / meerjarenperspectief 2020-2023

De voorliggende begroting, die een doorwerking betreft van de vastgestelde Kadernota 2020-2023, resulteert in het volgende meerjarenperspectief:

bedragen x € 1.000

2020

2021

2022

2023

Saldo gepresenteerd in de kadernota 2020-2023

206

1.139

1.540

2.066

Noodzakelijke bijstellingen

-203

-207

-73

-3

Saldo begroting 2020-2023

3

932

1.467

2.063

De verschillen zijn het gevolg van een aantal noodzakelijke bijstellingen die aan het licht zijn gekomen bij het opstellen van de detailbegroting. De voornaamste oorzaak is het doorberekenen van personele lasten aan het GRP. Als gevolg van het nieuwe GRP is er minder personele inzet begroot (en kan er dus worden volstaan met een lagere onttrekking uit de voorziening rioolheffing), en komen deze personeelslasten ten laste van het begrotingssaldo.