Begroting 2020

Overzicht van incidentele baten en lasten

Door een indicatie van de incidentele baten en lasten te geven wordt informatie gegeven die relevant is voor het beoordelen van de financiële positie en de meerjarenraming. Onder incidenteel wordt verstaan baten en lasten die zich niet langer dan drie jaar voordoen.

(Bedragen x € 1.000)

2020

2021

2022

2023

PG

Omschrijving lasten

Exploitatielasten:

1

Project zwerfafval

28

28

5

Reserveringen kadernota:

- Afschermen budget taalniveau statushouders

27

- Masterplan Nieuwvliet

50

25

- Aanpak woningvoorraad

35

- Ontwikkeling integraal plan Aardenburg

25

- Voorbereiding MFC Aardenburg

40

- Voorbereiding MFC IJzendijke

60

40

- Verkeersveiligheid

100

- Onderzoek Beneluxschool

20

- Overige ontwikkelingen

150

153

156

subtotaal incidentele exploitatielasten:

375

266

196

100

Toevoegingen aan reserves:

1

Algemene reserve - voordeel Parkeren 2.0

95

138

5

Egalisatiereserve algemene uitkering - vorming door onttrekking aan algemene reserve

1.800

subtotaal onttrekkingen reserves:

1.895

138

-

-

Totaal incidentele lasten

2.270

404

196

100

PG

Omschrijving baten

Exploitatiebaten:

1

Bijdrage Project zwerfafval

28

28

5

Verkoop gemeentelijke eigendommen

192

192

192

192

subtotaal incidentele exploitatiebaten:

220

220

192

192

Onttrekkingen reserves:

3

Reserve sociaal domein - dekking tekorten sociaal domein

350

5

Algemene reserve - vorming egalisatiereserve algemene uitkering

1.800

subtotaal onttrekkingen reserves:

2.150

0

0

0

Totaal incidentele baten

2.370

220

192

192

Totaal saldo incidentele lasten en baten

100

-184

-4

92

Hieruit blijkt dat er meer incidentele lasten in de begroting zijn opgenomen dan baten (met uitzondering van 2023). Dit saldo aan lasten wordt opgevangen binnen de structurele baten en lasten.