Begroting 2020

Investeringsplan 2020-2023

De investeringsplanning is opgenomen in bijlage 1 bij deze begroting. Bij de berekening van de kapitaallasten is uitgegaan van de bepalingen uit artikel 8 van de Financiële verordening, vastgesteld bij raadsbesluit van 23 maart 2017. Het renteomslagpercentage (onder het BBV verplicht voorgeschreven) is berekend op 1,547%.

bedragen x € 1.000

2020

2021

2022

2023

Materiële vaste activa:

- investeringen economisch nut

3.233

2.322

2.965

2.501

- investeringen maatschappelijk nut

1.219

454

408

421

Financiële vaste activa

15

15

15

15

Totaalbedrag investeringen

4.467

2.791

3.388

2.937

Kapitaallasten (cumulatief)

203

360

496

635

Dekking uit voorziening rioolheffing

94

183

266

349

De kapitaallasten die voortvloeien uit deze investeringen zijn onder de lasten van de diverse programma’s geraamd. Vaststelling van de programmabegroting 2020 houdt tevens in het beschikbaar stellen van de kredieten uit de kolom 2020 van het investeringsplan 2020-2023.