Begroting 2020

Financiële positie

Voor u ligt de begroting 2020 en de meerjarenraming 2021-2023. Leidraad voor de begroting is het coalitieprogramma “Dynamisch, continuerend en grensverleggend” en de Kadernota 2020-2023 die op 4 juli 2019 is vastgesteld. Voor zover mogelijk is het coalitieprogramma vertaald in de speerpunten.