Begroting 2020

Reserves en voorzieningen

In de nota reserve reservebeleid 2017-2020 is, voor zover van toepassing, per reserve/voorziening in beeld gebracht:
-    het doel van de reserve/voorziening;
-   de voedingen en onttrekkingen
-   de maximale hoogte en maximale looptijd
-   bijzonderheden

In onderstaand overzicht wordt een totaalbeeld gegeven van het verloop van de reserves en voorzieningen. Voor informatie over de toevoegingen/onttrekkingen in 2020 wordt verwezen naar het overzicht van incidentele basten en lasten (hiervoor) en het overzicht van structurele toevoegingen/onttrekkingen reserves (hierna).

bedragen x € 1.000 Stand per:

1-1-2020

31-12-2020

31-12-2021

31-12-2022

31-12-2023

Algemene reserves:

Algemene reserve

8.035

6.330

6.468

6.468

6.468

Totaal algemene reserves

8.035

6.330

6.468

6.468

6.468

Bestemmingsreserves:

Reserve grondexploitatie

409

409

409

409

409

Reserve infrastructuur

502

478

470

478

487

Egalisatiereserve algemene uitkering GF

0

1.800

1.800

1.800

1.800

Reserve explosievenruiming

483

483

483

483

483

Reserve demografische ontwikkelingen

268

268

268

268

268

Reserve sociaal domein

2.300

1.950

1.950

1.950

1.950

Egalisatiereserve kapitaallasten

4.854

4.604

4.353

4.102

3.852

Reserve restauratie monumenten

28

28

28

28

28

Egalisatiereserve bodemsanering

167

167

167

167

167

Egalisatiereserve bestemmingsplannen

208

208

208

208

208

Egalisatiereserve duurzaamheid

155

155

155

155

155

Reserve Rekenkamercommissie

15

15

15

15

15

Reserve onderhoud gebouwen

1.647

1.597

1.562

1.527

1.527

Reserve onderhoud gebouw Visveiling

167

167

167

167

167

Reserve bedrijfsvoering

711

711

711

711

711

Egalisatiereserve groen

88

88

88

88

88

Egalisatiereserve wegen

145

145

145

145

145

Reserve recreatievisie

93

93

93

93

93

Totaal bestemmingsreserves

12.240

13.366

13.072

12.794

12.553

Totaal reserves

20.275

19.696

19.540

19.262

19.021

Voorzieningen

Voorziening recreatienatuur (Rood-voor-groen)

931

931

931

931

931

Voorziening woningbouwontwikkeling (Herstructureringsfonds)

371

371

371

371

371

Wethouderspensioenen

2.671

2.526

2.380

2.233

2.085

Voorziening afvalstoffenheffing

1.228

1.127

1.058

1.015

1.012

Voorziening waterberging

22

25

28

31

34

Voorziening rioolheffing

4.219

4.052

3.938

3.859

3.786

Voorziening aantrekkelijk Oostburg

1.907

1.907

1.907

1.907

1.907

Voorziening Zeeuwse Muziekschool

346

346

346

346

346

Voorziening recreatienatuur (Rood-voor-rood)

1.179

1.179

1.179

1.179

1.179

Totaal voorzieningen

12.874

12.464

12.138

11.872

11.651

Totaal reserves en voorzieningen

33.149

32.160

31.678

31.134

30.672