Begroting 2020

Paragraaf Bedrijfsvoering

Overhead

Een verplicht onderdeel van de begroting is het overzicht Overhead. Hierbij wordt de volgende definitie van overhead gehanteerd (conform Vensters voor Bedrijfsvoering *):
Overhead is het geheel van functies gericht op de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Tot de overhead horen alle functies die dit doel dienen. De overheadfuncties staan derhalve niet rechtstreeks ten dienste van de (externe) klant.

Het overzicht Overhead voor 2020 ziet er als volgt uit:

bedragen x € 1.000

lasten

baten

saldo

Bedrijfsvoering

96

96

Representatie

40

40

Archiefbewaarplaatsen

77

77

Overhead (personeelslasten)

1.534

1.534

ICT

1.522

1.522

DIV/archief

383

383

Facilitaire zaken

295

295

Financiën

897

897

Gemeentehuis Oostburg

1.081

26

1.055

P&O

1.192

1.192

Communicatie

519

519

Secretaresses

442

442

Team DIB

4

4

Overige ondersteuning

10

10

Team HVP

11

11

Team Porthos

-128

-128

KCC/BZ

6

6

Team Beleid

7

7

Team Beheer buitendienst

10

10

Team Beheer binnendienst

8

8

Organisatieontwikkelingen

262

262

Juridisch advies

309

309

Bezwaarschriften

108

108

Klachtencommissie

5

5

Totaal

8.692

26

8.666

* Vensters voor Bedrijfsvoering (VvB) is een instrument waarmee gemeenten, provincies en waterschappen zicht krijgen op hun bedrijfsvoering én de verbetermogelijkheden. Daarnaast kan de eigen informatie vergeleken worden met die van andere organisaties. Daarnaast kunt u de elementen van uw bedrijfsvoering vergelijken met die van andere organisaties. VvB is een initiatief van onder andere de Vereniging van Gemeentesecretarissen, kwaliteitsinstituut KING en ICTU (verbetering digitale dienstverlening met ICT).