Begroting 2020

Paragraaf Bedrijfsvoering

Organogram en formatie

Per 1 januari 2020 ziet het organogram er als volgt uit:

Dit organogram is ongewijzigd ten opzichte van 1 januari 2019. Ditzelfde geldt voor de vaste formatie, die per 1 januari 2020 184 fte omvat.
Naast de vaste formatie heeft team Porthos in 2017 en 2018 een tijdelijke formatie gekend (2,7 fte) voor nieuwe wettelijke taken. In de kadernota en begroting 2019 is besloten tot een brede analyse op het sociaal domein, waarvan ook toekomstgerichte formatie deel uitmaakt (zie Programma 3). Lopende deze analyse is in 2019 de tijdelijke formatie aangehouden, en bekostigd via incidentele dekking. De eerste uitkomsten van de analyse worden eind dit jaar verwacht. Op basis daarvan kunnen wij een inschatting maken wat dit formatief betekent voor 2020 en verder. In die context heeft de 2,7 fte in deze begroting nog steeds een tijdelijk karakter. In februari 2020 zullen wij de beleidsrichtingen voorleggen aan uw raad.