Begroting 2020

Programma 4: Bestuur en veiligheid

Wat gaat het kosten?

(bedragen x € 1.000)

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Lasten

4.000

2.508

2.485

2.562

2.603

2.678

Baten

746

542

555

563

573

582

Saldo van baten en lasten

-3.254

-1.965

-1.930

-1.998

-2.029

-2.096

Toevoeging aan reserves

0

0

0

0

0

0

Onttrekking aan reserves

48

0

0

0

0

0

Geraamd resultaat

-3.206

-1.965

-1.930

-1.998

-2.029

-2.096

Specificatie taakvelden 2020 (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Lasten

Baten

Saldo

01-4 - Bestuur

1.043

0

-1.043

02-4 - Burgerzaken

1.171

514

-656

12-4 - Openbare orde en veiligheid

272

41

-231

Totaal

2.485

555

-1.930

Investeringen

Geen investeringen gepland