Begroting 2020

Programma 4: Bestuur en veiligheid

Speerpunten

4.1 Dienstverlening en communicatie
De gemeente Sluis staat voor een effectieve, klantvriendelijke en goed functionerende dienstverlening. Het strategisch communicatie frame (2019-2022) geeft team communicatie de ruimte om snel te kunnen acteren in een wendbare en snel veranderende omgeving. In 2020 wordt de communicatie verder op orde gebracht. Iedereen communiceert: burgers, de raad, het college en ambtenaren. Als team communicatie ondersteunen wij deze verschillende belanghebbenden en zijn sparringpartner.

Wat willen we bereiken:

Wat gaan we daarvoor doen:

A. Gegarandeerde bereikbaarheid zowel fysiek als digitaal in alle dienstverlenende processen. Daarbij worden uniformiteit en transparantie in communicatie met betrekking tot alle vragen en verzoeken als ook lopende processen, geborgd. De burgers voelen zich gehoord en begrepen en worden betrokken bij de ontwikkeling van initiatieven.

A. Continu optimaliseren en digitaliseren van onze dienstverlenende processen door o.a. het creëren van een integraal klantbeeld en ontwikkeling van het kennismanagement proces. Waar mogelijk en gewenst betrekken we de burgers conform het in 2019 vast te stellen beleid Burgerparticipatie.

B. De communicatie verder op orde brengen. 

B. Standaard formats ontwikkelen, zoals bijvoorbeeld voorbereidingsdocument toespraken, persbericht e.d.

C. Begrijpelijke taal voor iedereen.

C. Collega's trainen om te schrijven op  taalniveau B1.

D. Interne en externe communicatie zijn op elkaar afgestemd. Intern gaat voor extern: intern beginnen is extern winnen.

D. Interne en externe communicatiemiddelen (door)ontwikkelen, zoals verwoord in de strategisch communicatie frame.

4.2 Veiligheid
We zetten in op een veilige woon-, verblijfs- en leefomgeving, een gemeente waar bewoners en bezoekers zich veilig voelen.

Wat willen we bereiken:

Wat gaan we daarvoor doen:

A. Samen met burgers en natuurlijke veiligheidspartners (politie, justitie, brandweer, zorgpartners en andere hulpverleningsdiensten) bijdragen aan een veilige leefomgeving

A. Uitvoering geven aan de speerpunten uit het Integraal Veiligheidsbeleid:
Jeugd:  
Schoolveiligheidsconvenant opstellen,
Integrale ketenaanpak “probleemjongeren"
Kwetsbaren in samenleving:
- Implementatie plan van aanpak verwarde personen
Met onze samenwerkingspartners een sluitende aanpak rondom mensenhandel realiseren  
Implementatie van de regie- en de-escalatiekaart om samenwerking en de op- en afschalen binnen casuïstiek te reguleren
Wonen:
- Meer vrijwilligers werven en opleiding voor buurtbemiddeling
- Verder uitbouwen WhatsApp groepen buurtpreventie
Ondermijning:
- Inzetten op in- en externe bewustwording met betrekking tot ondermijning
- Het digitaal nachtregister op vakantieparken en jachthavens implementeren

B. Voorkomen van calamiteiten, crises en verstoringen

B. - Trainen en oefenen op onze rol, taken en verantwoordelijkheden in de Zeeuwse crisisorganisatie (kolom Bevolkingszorg). Dit zowel op ambtelijk als bestuurlijk niveau.
- Het realiseren van een bodembelastingkaart voor Conventionele Explosieven (uitvoering raadsbestluit 26 september 2019).
- Verdere integrale, preventieve aanpak bij vraagstukken op het gebied van openbare orde, handhaving en sociale veiligheid.

4.3 Bestuurlijke samenwerking
We hebben te maken met diverse gemeente-overstijgende vraagstukken. We zoeken daarbij actief samenwerking op met andere partners (overheid, maatschappelijke instanties en bedrijfsleven).  Om samen sterker te staan, kennis te delen, kwetsbaarheid weg te nemen en efficiencywinst te behalen. Bestaande samenwerkingsverbanden worden daarom verder uitgediept.

Wat willen we bereiken:

Wat gaan we daarvoor doen:

A. Gezamenlijke kracht, efficiencywinst en minder kwetsbaarheid

A. Actieve deelname in samenwerkingsverbanden op diverse niveaus, zoals:
- Regionaal: Zeeuws-Vlaamse gemeenten, Grenzeloos Zeeuws-Vlaanderen (samen met bedrijfsleven)
- Zeeuws: VZG, OZO, Tafel van 15
- Landelijk: P10, Stedenband Amsterdam, Delfzijl en Heerlen
- Grensoverschrijdend: samenwerking met de gemeenten Maldegem, Knokke-Heis, Damme en Sint Laureins (GOS)