Begroting 2020

Programma 4: Bestuur en veiligheid

Verbonden partijen

Verbonden partijen zijn organisaties waaraan de gemeente zich bestuurlijk en financieel verbonden heeft. Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) geeft als definitie: 'een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publieke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk en financieel belang heeft'.

Veiligheidsregio Zeeland

  • Het meerjarenbeleidsplan 2020-2023 VRZ wordt eind 2019 opgeleverd. De begroting 2020 is reeds vastgesteld. Hierdoor zal 2020 een beleidsarm jaar worden voor de VRZ. Het uitgangspunt voor 2020 is het in stand houden van het huidige niveau van veiligheid, hier is een hogere financiële bijdrage van de gemeenten voor nodig.
  • De meerkosten voor 2020 zijn onder andere te vinden in meerkosten voor brandweervrijwilligers, stijgende kapitaallasten, extra controles op het gebied van brandveiligheid en loon-, prijs- en pensioenontwikkelingen.
  • In 2020 zal er een doelmatigheidsonderzoek naar de VRZ plaatsvinden, initiatief hiervoor is afkomstig van de Vereniging Zeeuwse gemeenten (VZG)
  • De Zeeuwse gemeenschappelijke meldkamer zal 1e kwartaal 2020 overgedragen worden aan de landelijke meldkamer organisatie en vanaf dan gevestigd zijn in Bergen op Zoom. Dit brengt desintegratiekosten met zich mee, welke in de begroting 2020 verwerkt zitten.
  • De samenwerking tussen de 3 Zeeuwse gemeenschappelijke regelingen (VRZ, RUD, GGD) zal verder uitgewerkt worden met als doel de kwetsbaarheid van de organisaties te reduceren en de robuustheid daar waar mogelijk te vergroten.
  • Inhoudelijk zal op het gebied van crisisbeheersing  in 2020 extra aandacht zijn voor de verstoring van de continuïteit van de samenleving door cybercriminaliteit en terrorismegevolgbestrijding.
  • De nieuwe Omgevingswet vraagt een andere opgave van de afdeling Risicobeheersing. Hierop zal in 2020 verder voorbereidt worden.