Begroting 2020

Programma 3: Sociaal Domein

Wat gaat het kosten?

(bedragen x € 1.000)

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Lasten

26.138

26.377

25.281

24.400

24.432

24.525

Baten

5.916

5.705

5.119

5.119

5.119

5.119

Saldo van baten en lasten

-20.222

-20.660

-20.162

-19.281

-19.313

-19.406

Toevoeging aan reserves

194

0

0

0

0

0

Onttrekking aan reserves

1.450

1.550

352

2

2

2

Geraamd resultaat

-18.966

-19.110

-19.810

-19.279

-19.311

-19.404

Specificatie taakvelden 2020 (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Lasten

Baten

Saldo

43-3 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken

1.312

59

-1.253

51-3 - Sportbeleid en activering

159

0

-159

56-3 - Media

587

0

-587

61-3 - Samenkracht en burgerparticipatie

1.409

0

-1.409

62-3 - Wijkteams

374

0

-374

63-3 - Inkomensregelingen

6.268

4.855

-1.413

64-3 - Begeleide participatie

7.602

8

-7.594

65-3 - Arbeisparticipatie

43

0

-43

66-3 - Woonvoorzieningen

1.079

7

-1.072

671-3 - Maatwerkdienstverlening 18+

687

0

-687

672-3 - Maatwerkdienstverlening 18-

3.823

0

-3.823

681-3 - Geescaleerde zorg 18+

54

190

136

682-3 - Geescaleerde zorg 18-

1.010

0

-1.010

71-3 - Volksgezondheid

874

0

-874

Totaal

25.281

5.119

-20.162

Investeringen

Geen investeringen gepland