Begroting 2020

Programma 3: Sociaal Domein

Speerpunten

3.1 Samenkracht
Inwoners nemen verantwoordelijkheid voor elkaar en voor hun woon- en leefomgeving

Wat willen we bereiken:

Wat gaan we daarvoor doen:

A. Er is maatschappelijke ondersteuning (gratis en vrij toegankelijk) beschikbaar voor inwoners die dat nodig hebben

A. Onderzoek naar en besluitvorming over de inrichting van een algemene voorziening voor maatschappelijk werk in de gemeente Sluis, passend binnen en in overleg met de keten (binnen het Programma Sociaal Domein)

B. Er zijn voldoende mantelzorgers om aan de toenemende zorgvraag te voldoen en deze mantelzorgers voelen zich gesteund en gewaardeerd en raken niet over belast.

B. In samenwerking met zorgverzekeraar, huisartsen, zorgaanbieders en cliënt- en adviesraden gezamenlijk beleid vaststellen voor mantelzorgondersteuning en –begeleiding, inspraak in januari en vaststelling in juni

C. Een breed aanbod van activiteiten, evenementen en voorzieningen op het gebied van kunst, cultuur, sport, leefbaarheid en maatschappelijke participatie voor zowel inwoners als toeristen

C. Herziening van het subsidiebeleid op grond van richtinggevende keuzes binnen het Programma Sociaal Domein

3.2 Ondersteuning en Begeleiding
Alle inwoners (incl nieuwkomers) kunnen naar wens en vermogen participeren in de samenleving en op de arbeidsmarkt. Waar nodig worden mensen in een kwetsbare positie gestimuleerd, geholpen en beschermd.

Wat willen we bereiken:

Wat gaan we daarvoor doen:

A. Een goede inburgering van nieuwkomers

A. Vaststellen nieuw beleid in het kader van de nieuwe Wet Inburgering (die per 1-1-2021 ingaat)

B. Uitvoering (wettelijke) taken sociaal domein binnen financiële, juridische, organisatorisch en beleidsmatige kader

B. Opleveren van een voorstel voor de aanpassing van het beleid en/of de uitvoering van het sociaal domein om financiële taakstelling (via herziening visiedocument Krachtig Verbonden en Programma Sociaal Domein)

C. De realisatie van integrale zorgcentra waar inwoners terecht kunnen voor afgestemde dienstverlening vanuit de huisartsen, thuis- en ouderenzorg, basis-GGZ, maatschappelijk werk, opbouwwerk en het Wmo-loket van de gemeente.

C. Ontwikkelen van integrale zorgcentra c.q. integrale toegang tot zorg (binnen het programma Toekomstige Zorg (West) Zeeuws-Vlaanderen)

D. Versterken samenwerking onderwijs,  kinderopvang en zorg

D. Verder inrichten IKC (Integrale Kindcentra) zowel fysiek als inhoudelijk; Onderzoek naar herziening aanbod onderwijsondersteuning en leerlingbegeleiding, waaronder screening logopedie, schoolbegeleiding, VVE, zorgadviesteams (ZAT) en onderwijsachterstandenbeleid (OAB)

3.3 Zorg en Volksgezondheid
De zorg is toekomstbestendig en (waar mogelijk) nabij georganiseerd.

Wat willen we bereiken:

Wat gaan we daarvoor doen:

A. Behoud of verbeteren van huidige niveau van de zorg in de gemeente

A. Ontwikkelen van een visie op de zorgketen beginnend vanaf preventie, nulde lijn (of sociaal domein), 1e lijn (huisartsen en basis-GGZ) tot 2e lijn (ziekenhuis) en verpleeghuis. In samenwerking met de zorgaanbieders, huisartsen, zorgverzekeraar en zorgkantoor (binnen programma Toekomstige Zorg (West) Zeeuws-Vlaanderen en Zeeuwse coalitie)

B. Goede samenhang tussen zorg en huisvesting / betaalbare en organiseerbare zorg aan huis, in instelling of binnen geclusterde voorziening

B. Beleidsuitgangspunten van betrokken partijen vertalen in een visie op clustering van wonen, zorg en voorzieningen zoals huisarts, supermarkt, farmacie en vervoer met als doel om de zorg betaalbaar en organiseerbaar te houden (gezien de toenemende vergrijzing en de tekorten op de arbeidsmarkt).