Begroting 2020

Programma 3: Sociaal Domein

Verbonden partijen

Verbonden partijen zijn organisaties waaraan de gemeente zich bestuurlijk en financieel verbonden heeft. Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) geeft als definitie: 'een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publieke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk en financieel belang heeft'.

Dethon

Door de uitstroom van Wsw medewerkers zal Dethon de komende jaren krimpen. Dethon behoudt zijn functie als beschutte plek voor de kwetsbare doelgroep. Daarnaast transformeert Dethon van productiebedrijf naar re-integratiebedrijf. Met andere woorden Dethon verandert van een organisatie waar producten worden gemaakt door medewerkers met een arbeidshandicap naar een bedrijf dat mensen ontwikkelt met behulp van een aantal productielijnen. Dethon blijft uit drie vestigingen bestaan, maar de vestigingen zijn er vooral om medewerkers met de grootste afstand tot de reguliere arbeidsmarkt een zinvolle werkplek te bieden. Het doel is om vanuit die basis mensen te ontwikkelen naar hun maximale vermogen (loonwaarde) zodat zij, naar vermogen, bijdragen aan het resultaat van Dethon, hun eigen arbeidsvreugde en zelfstandigheid. Medewerkers die kunnen doorstromen naar beter renderende werksoorten worden gestimuleerd dit te doen. Ook zijn de vestigingen de instap voor arbeidsontwikkeling. Re-integratiekandidaten kunnen op die manier dicht bij huis hun eerste werkervaring weer opdoen en werkritme opbouwen. Tot slot zijn de vestigingen een (tijdelijke) terugvalplek voor medewerkers met wie het even wat minder gaat. Het uiteindelijke doel is het ontwikkelen van mensen om ze voor te bereiden op het werken bij een reguliere werkgever. Dit kan via een arbeidscontract, in een garantiebaan of via detachering. Om dit te realiseren trekken de Zeeuws Vlaamse gemeenten en Dethon samen op.  

Een extra uitdaging in de transformatie is de financiering van Dethon. Dethon heeft sinds de invoering van de WSW nagenoeg altijd "zwarte cijfers" laten zien. Met de invoering van de Participatiewet, de gewijzigde financiering en de bijbehorende verlaging van de Sw-subsidie is dat niet meer mogelijk. Als we de beschikbare rijksmiddelen afzetten tegen de uitgaven blijft het streven om de Participatiewet budgettair neutraal uit te voeren. Hiervoor zien wij de budgetten BUIG, Re-integratie, Dethon (inclusief VOC en WSP) in samenhang.

SWV collectief vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen

WMO en vervoer Jeugd
Het WMO vervoer is vrij stabiel.
Bij vervoer Jeugd is een constante toename te zien.
Daarnaast wordt een stijging van de kosten van het totale vervoer verwacht vanwege de contractueel vastgelegde indexering (NEA index) van 7%.

Leerlingenvervoer
Eind dit schooljaar loopt het contract Leerlingenvervoer af. De vervoerder heeft aangegeven dat er momenteel met verlies wordt gereden. Dit komt door het gebrek aan chauffeurs. De contracten die de vervoerder aan kan bieden betreffen vaak maar enkele uren per dag.
Er worden chauffeurs van andere bedrijven ingehuurd om ritjes te rijden. De vervoerder zal het contract niet willen verlengen. Voor komend schooljaar zal een aanbestedingsprocedure opgestart moeten worden. De kostprijs van het vervoer zal naar verwachting hoger worden hierdoor. Dit in verband met veranderende BPM-wetgeving.
Daarnaast wordt er onderzocht om een aantal routes met grotere bussen uit te gaan voeren. Hiervoor moeten eerst beleidsregels worden vastgesteld.

GGD Zeeland

In deze Gemeenschappelijke Regeling GGD Zeeland zijn door de Zeeuwse gemeenten naast de taken op het terrein van de Publieke Gezondheid, verschillende gemeentelijke taken uit het sociaal domein ondergebracht zoals Inkoop van Jeugdhulp, Verwijsindex en Veilig Thuis. De missie van de GGD Zeeland luidt: “samen werken aan een gezonder en veiliger leven in Zeeland”.   
Op grond van deze missie treedt de GGD Zeeland op als uitvoeringsorganisatie en als adviseur van gemeenten. GGD Zeeland werkt met twee programma’s; Publieke Gezondheid en Inkoop Jeugdhulp. Publieke gezondheid bestaat uit drie inhoudelijke programmalijnen: Gezond In de Wijk, Fysieke Veiligheid & Bescherming en Sociale Veiligheid.
Afgelopen jaren lag de aandacht op het goed uitvoeren van de taken zelf en minder op de doelen en resultaten van de programma’s. De Zeeuwse gemeenten hebben aangegeven meer zicht en grip te willen op Gemeenschappelijke Regelingen, vooral op de doelen en resultaten.    
In 2021 wordt de Omgevingswet van kracht. De Omgevingswet biedt kansen om aan een gezonde inrichting van de leefomgeving te werken. De GGD Zeeland wil gemeenten optimaal kunnen ondersteunen met gericht advies rond de gezonde leefomgeving. Dit doen we in nauwe samenwerking met de RUD en de VRZ zodat gemeenten eenduidige, integrale en kwalitatief hoogwaardige adviezen krijgen voor een schone, gezonde en veilige inrichting van de omgeving.
Zeeland vergrijst, daarnaast is er ook sprake van ontgroening. Het aantal ouderen in Zeeland neemt toe. Dit in combinatie met de ontwikkeling dat mensen langer thuis blijven wonen, levert allerlei nieuwe maatschappelijke en ook gezondheidsvraagstukken op. De gemeenten hebben grote uitdagingen op het gebied van zorg- en ondersteuningstaken, zowel inhoudelijk als financieel. Eén van de uitdagingen is om via inzet van preventie de kosten te verlagen. In samenspraak met relevante partners wordt bekeken welke rol de GGD Zeeland hierin kan spelen. De ambitie voor 2020 is om tot een inhoudelijke agenda te komen waarin onze rol gericht op de gezondheid van volwassenen en ouderen wordt vastgelegd.

De aanscherping van de Meldcode in januari 2019 is erop gericht om meer huiselijk geweld en kindermishandeling bij Veilig Thuis op de radar te krijgen. Er is in de maatschappij een te grote terughoudendheid om te melden waardoor een effectieve aanpak stagneert. De vraag is hoe het aantal adviesvragen en meldingen aan Veilig Thuis zich hierdoor zal ontwikkelen. Volgens de landelijke analyse wordt een jaarlijkse toename in het aantal adviesvragen en meldingen verwacht tussen de vijf en vijfentwintig procent. Hiervoor worden ook in 2020 middelen beschikbaar gesteld vanuit het Rijk. Afhankelijk van de werkelijke stijging van het aantal meldingen in Zeeland zal hier een beroep op worden gedaan.