Begroting 2020

Paragraaf Weerstandsvermogen

Weerstandscapaciteit

Onder weerstandscapaciteit wordt verstaan de capaciteit aan geldmiddelen die de gemeente heeft om tegenvallers op te vangen. Dit zijn de middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt om niet-begrote kosten, die onverwachts en substantieel zijn, te dekken zonder dat de begroting en het beleid aangepast hoeven te worden.
De weerstandscapaciteit bestaat uit:

  • De vrij besteedbare reserves
  • Onvoorzien
  • Stille reserves
  • Onbenutte belastingcapaciteit:

Overzicht beschikbare weerstandscapaciteit:

Component

Bedrag (x € 1.000)

Eigen vermogen per 1 januari 2020:

Algemene reserve

8.035

Reserve grondexploitatie

409

Reserve sociaal Domein

2.300

Reserve Explosievenruiming

483

Egalisatiereserve bodemsanering

167

Onvoorzien

50

Onbenutte belastingcapaciteit

2.900

Totaal

14.344