Begroting 2020

Programma 2: Economie

Wat gaat het kosten?

(bedragen x € 1.000)

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Lasten

2.238

2.457

2.833

2.457

2.122

2.262

Baten

1.055

964

1.417

1.052

707

838

Saldo van baten en lasten

-1.183

-1.493

-1.416

-1.405

-1.415

-1.424

Toevoeging aan reserves

0

0

0

0

0

0

Onttrekking aan reserves

352

1.093

0

0

0

0

Geraamd resultaat

-831

-400

-1.416

-1.405

-1.415

-1.424

Specificatie taakvelden 2020 (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Lasten

Baten

Saldo

32-2 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur

1.110

1.089

-22

33-2 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

131

29

-102

34-2 - Economische promotie

775

55

-720

57-2 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie

584

7

-577

82-2 - Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

232

238

5

Totaal

2.833

1.417

-1.416

Investeringen

Geen investeringen gepland