Begroting 2020

Programma 2: Economie

Verbonden partijen

Verbonden partijen zijn organisaties waaraan de gemeente zich bestuurlijk en financieel verbonden heeft. Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) geeft als definitie: 'een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publieke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk en financieel belang heeft'.

NV Economische Impuls Zeeland

De gemeente Sluis heeft de afgelopen jaren als aandeelhouder deelgenomen in de NV Economische Impuls Zeeland. De gemeente Sluis onderschrijft de doelstellingen van Impuls en profiteert net als de andere aandeelhouders van de afspraken, die in samenspraak met de andere aandeelhouders in het jaarplan van Impuls worden vastgelegd. De jaarlijkse bijdrage aan Impuls bedroeg tot en met 2019 € 1,- per inwoner. In de aandeelhoudersvergadering van 16 mei 2019 is besloten de jaarlijkse bijdrage aan Impuls van € 1 met ingang van 2020 structureel te indexeren conform de volgens de VZG richtlijn toegestane inflatiecorrectie.

Holding Zeeuwse Visveiling B.V.

  • Deelname in Bestuurlijk Platform Visserij door portefeuillehouder. Dit platform behartigt de belangen van de visserijsector. In 2020 worden vier à vijf vergaderingen georganiseerd. Actuele onderwerpen zijn de Brexit, de toekomst van de Noordzee en pulskorvisserij. Er vindt afstemming plaats met de Zeeuwse Visveiling over de vergaderingen;
  • De visveiling maakt straks onderdeel uit van de visserijexperience in het Havengebied Breskens en verhuist dus van de huidige locatie naar de nieuwe plek. Voor de voorbereiding daarvan zijn we in nauw overleg met de Zeeuwse Visveiling B.V.
  • Voor de geplande visserijexperience is continuïteit van de visveiling van groot belang. Wij hebben, na consultatie bij de gemeenteraad (voorhangprocedure), aangegeven geen bezwaren tegen de verkoop van de aandelen van de gemeente aan een grote marktpartij te hebben. De overdracht van de aandelen hangt samen met de verhuizing.

PZEM N.V.

  • Het is de bedoeling om met de verkoopopbrengst van diverse bedrijfsonderdelen de dip in de energiemarkt door te komen;
  • Verwacht wordt dat conventionele productie en duurzame productie een passend, structureel marktevenwicht gaan vinden in de komende jaren. De snelheid van dit proces is echter afhankelijk van een groot aantal factoren.
  • De aandeelhouders blijven een duidelijke rol zien voor het Rijk bij het vinden van een oplossing voor de kerncentrale Borssele vanwege het provincie overstijgende publieke belang van deze centrale;
  • De huidige en aanpalende business activiteiten blijven ontwikkelen vanuit de gedachte van verdere waarde-optimalisatie tegen een aanvaardbaar risico;
  • Verdere uitwerking besluitvorming inzake de mogelijke overdracht van de aandelen PZEM NV in Evides NV.