Begroting 2020

Programma 2: Economie

Speerpunten

2.1 Economische ontwikkeling
De werkgelegenheid wordt versterkt op basis van samenwerking

Wat willen we bereiken:

Wat gaan we daarvoor doen:

A. Het behoud van onderwijsvoorzieningen door kinderen te behouden voor Nederlandse onderwijssysteem/-keten (en weglek van leerlingen naar België voorkomen).  

A. De inrichting van startgroepen voor kinderen vanaf 2,5 jaar (in kernen langs de grens) en onderzoek naar de vorming van een Beneluxschool.

B. Behoud van een breed, duurzaam en kwalitatief goed aanbod van voortgezet onderwijs in Oostburg

B. We leveren bestuurlijke en ambtelijke inzet alsmede een financiële bijdrage ten behoeve van de realisatie van het Transformatieplan Voortgezet Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen.
De bestuurlijke en ambtelijke inzet betreft het meedenken over knelpunten, politieke lobby en het stimuleren van de samenwerking tussen het onderwijs en het bedrijfsleven.
Daarnaast heeft u in 2018 een jaarlijkse financiële bijdrage toegezegd ten behoeve van het transitiearrangement voor de duur van 4 jaar. Op grond van de beoordeling van de voortgang stellen we jaarlijks een volgende tranche beschikbaar.

C. De (Zeeuwse) economie versterken via het verhogen van de concurrentiekracht door kennis en innovatie te stimuleren.

C. Via de Economic Board inzetten op duurzame netwerken en samenwerking. Met als doel het stimuleren van de regionale economie en om via een goed functionerend ondernemersloket werkgevers te ontzorgen en wegwijs te maken in de diverse stimuleringssubsidies zoals “Zeeland in stroomversnelling”.

D. Het streven naar een evenwichtige, inclusieve arbeidsmarkt.

D. Met de dertien Zeeuwse gemeenten en VNO/ NCW invulling geven aan de “doe agenda perspectief op werk in Zeeland” en “participeren loont” om de knelpunten op de Zeeuwse arbeidsmarkt op te lossen. Tevens uitvoering geven aan de Zeeuwse bestuursopdracht om de werkgeversdienstverlening in Zeeland te verbeteren.  

2.2 Bedrijfsinfrastructuur
Er is sprake van een gezond vestigingsklimaat voor bedrijven

Wat willen we bereiken:

Wat gaan we daarvoor doen:

A. Voldoende aanbod en benutting van de bedrijventerreinen, waarbij leegstaande bedrijfspanden worden aangepakt.

A. Inzetten op acquisitie van de bedrijventerreinen en uitbreiding van de Vlasschaard in Eede.

B. Behoud van detailhandel in de kernen (zowel food als non-food), waarbij rekening  wordt gehouden met de huidige trends  als internetaankopen

B. Uitvoeren van een distributieplanologisch onderzoek om met name de foodsector voldoende mogelijkheden te kunnen bieden.

2.3 Recreatie, toerisme en cultuur
De productiviteit in de toeristische sector wordt in samenwerking met andere sectoren verhoogt onder andere op basis van promotie.

Wat willen we bereiken:

Wat gaan we daarvoor doen:

A. Kwalitatief hoogwaardige en toekomstbestendige (verblijfs)recreatiesector, (rekening houdend met ontwikkelingen als bijvoorbeeld de recreatieparadox) gebruik makend van een goede promotie.

A. Verwerken van nieuw beleid uit de Kustvisie in gemeentelijk beleid en inzetten op promotie van en gastheerschap in zowel de gemeente Sluis als de Zwinstreek.

B. Een goede afstemming tussen toerisme en zorg.

B. Invulling geven aan de verbinding tussen de sectoren toerisme en zorg op grond van het stimuleringsprogramma Gezondheidstoerisme en het project SAIL.

C. Cultuurhistorie beter benutten in relatie tot het toeristisch product

C. Verbeteren van de samenwerking met culturele instellingen o.a. op het gebied van kennis- en materiaaluitwisseling, promotie en positionering.