Begroting 2020

Programma 1: Ruimte en beheer

Wat gaat het kosten?

(bedragen x € 1.000)

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Lasten

32.486

34.459

31.878

32.205

32.538

32.725

Baten

17.926

15.322

13.488

13.720

13.880

14.153

Saldo van baten en lasten

-14.560

-19.137

-18.390

-18.485

-18.658

-18.572

Toevoeging aan reserves

1.377

335

110

153

15

15

Onttrekking aan reserves

631

1.422

256

224

208

173

Geraamd resultaat

-15.306

-18.050

-18.244

-18.414

-18.465

-18.414

Specificatie taakvelden 2020 (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Lasten

Baten

Saldo

02-1 - Burgerzaken

37

3

-34

03-1 - Beheer overige gebouwen en gronden

397

75

-321

063-1 - Parkeerbelasting

0

2.206

2.206

11-1 - Crisisbeheersing en brandweer

2.528

7

-2.522

12-1 - Openbare orde en veiligheid

366

0

-366

21-1 - Verkeer en vervoer

7.337

126

-7.211

22-1 - Parkeren

753

0

-753

42-1 - Onderwijshuisvesting

841

93

-747

52-1 - Sportaccommodaties

1.659

230

-1.428

53-1 - Cultuurpresentatie, -productie en -participatie

492

27

-465

54-1 - Musea

538

31

-507

55-1 - Cultureel erfgoed

465

3

-462

57-1 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie

4.681

441

-4.240

61-1 - Samenkracht en burgerparticipatie

1.670

624

-1.046

72-1 - Riolering

3.247

4.710

1.463

73-1 - Afval

3.087

3.789

702

74-1 - Milieubeheer

1.160

10

-1.150

75-1 - Begraafplaatsen en crematoria

311

314

3

81-1 - Ruimtelijke ordening

982

65

-917

83-1 - Wonen en bouwen

1.327

734

-593

Totaal

31.878

13.488

-18.390

010-6 - Mutaties reserve

110

256

146

Totaal (incl mutaties reserves)

31.988

13.744

-18.244

Investeringen:

De volgende investeringen zijn gepland:

Omschrijving

2020

2021

2022

2023

Omvormen halfverharding

81

83

85

88

Reconstructie Willemsweg Schoondijke

365

-

-

-

Reconstructie Lange Heerenstraat Schoondijke

430

-

-

-

Vervanging openbare verlichting (masten)

126

126

126

126

Vervanging openbare verlichting (armaturen)

108

108

108

108

Auto t.b.v. handhaving

35

-

-

-

Uitrusting auto tbv scannen handhaving

149

-

-

-

Inrichting software uitrusting scanauto

25

-

-

-

Duurzaam onderhoud bruggen

81

60

60

75

Speelterreinen

28

76

28

23

Vervanging kolkenzuiger 2020

340

-

-

-

Vrijvervalriool vervanging/renovatie

1.747

1.328

1.374

1.676

Vrijvervalriool afkoppelen/verbetering

447

298

876

107

Renovatie Individuele behandeling waterafval

32

32

32

-

Gemalen/pompunits bouwkundig

29

30

30

31

Gemalen/pompunits mechanisch

29

30

30

31

Gemalen elektrisch

73

75

77

79

Pompunits elektrisch

180

200

180

153

Columbariummuren cq elementen

30

-

-

-

Rioolpersleiding vervanging

-

147

151

154

Vervanging bedrijfsvoertuigen

117

184

215

270