Begroting 2020

Programma 1: Ruimte en beheer

Speerpunten

1.1 Beheer openbare ruimte en accommodaties

De openbare ruimte is goed onderhouden, toegankelijk en zo duurzaam mogelijk ingericht en de gemeentelijke accommodaties zijn beperkt in aantal, goed onderhouden, energiezuinig en toegankelijk voor mensen met een beperking.

Wat willen we bereiken:

Wat gaan we daarvoor doen:

A. Een zo beperkt mogelijk aantal, duurzame gemeentelijke gebouwen die voor zover van toepassing tegen minimaal kostendekkende verhuurprijzen aangeboden worden en toegankelijk zijn voor mensen met een beperking.

A.Herzien van het strategisch gemeentelijk eigendommenbeleid, rekening houdend met de uitgangspunten uit de herziening Krachtig verbonden en de evaluatie van het huidige strategisch gemeentelijk eigendommenbeleid

B. Mensen met een beperking kunnen op een gelijkwaardige manier aan de samenleving deelnemen o.a. door een openbare ruimte die goed toegankelijk is.

B. Uitvoering geven aan de Lokale agenda toegankelijk Sluis 2019-2022.

1.2 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Een betere aansluiting van vraag en aanbod op de woningmarkt met aandacht voor nieuwe woonvormen, combinaties wonen-zorg en het voorkomen van (langdurige) leegstand. Dit geldt voor alle kernen waarbij er specifieke aandacht uit zal gaan naar Nieuwvliet, IJzendijke en Aardenburg. Tevens is het van belang om in te spelen op veranderende wetgeving en daarbij rekening te houden met  de veranderende rol van de overheid.

Wat willen we bereiken:

Wat gaan we daarvoor doen:

A. Een kwalitatief goede en duurzame woningvoorraad, die aansluit bij de behoefte, waarbij er aandacht is voor innovatieve woonvormen en combinaties met wonen en zorg en behoud van de leefbaarheid van iedere kern voorop staat (recreatieve verhuur van woningen)

A. Opstellen van een ‘Aanvalsplan wonen’ dat integraal onderdeel uit zal maken van de herziening Krachtig verbonden en tevens uitvoering zal geven aan het Masterplan Nieuwvliet en de dorpsplannen voor IJzendijke en Aardenburg.

B. Een actueel toetsingskader waarbij onderlinge dwarsverbanden op verschillende beleidsterreinen, in beeld worden gebracht met als doel dat deze elkaar moten versterken.

B. Dit als onderdeel van herziening van visiedocument Krachtig verbonden.

C. Een vlotte overgang van bestaande naar nieuwe wetgeving. Zoals nu voorzien zal de Omgevingswet in januari 2021 van kracht worden. Deze wet voorziet in het samenvoegen van vele wetten en verordeningen, met als doel deregulering, minder vergunningen en meer overzicht voor de burger.

C. Voorbereidingen treffen voor de invoering van de Omgevingswet. Deze voorbereidingen hebben o.a. betrekking op het inrichten van de organisatie, het aanpassen van de bedrijfsprocessen, het aansluiten op de landelijke ict-voorziening en het bepalen van het strategie- en ambitieniveau.

1.3 Natuur, Landschap en duurzaamheid
Behoud van een kwalitatief mooi landschap met een juiste balans tussen de verschillende functies. Goed toegankelijke (recreatie)natuurgebieden en een gezonde agrarische sector maken hiervan onderdeel uit.

Wat willen we bereiken:

Wat gaan we daarvoor doen:

A. Behoud en versterking van de bestaande recreatienatuurgebieden, waarbij beheer en onderhoud van groot belang is en openbare toegankelijkheid is vereist.

A. Uitvoering geven aan het rapport Kansen voor recreatienatuur door het in te zetten als toetsingskader voor nieuwe initiatieven.

B. Een klimaatbestendige gemeente, zowel met betrekking tot het bewustzijnsniveau van haar inwoners als op de manier waarop bij de inrichting van de openbare ruimte om wordt gegaan met veranderende klimaatomstandigheden.

B. Het opstarten van de risicodialoog met onze inwoners. De risicodialoog is een gesprek met stakeholders en inwoners van de gemeente over klimaatadaptatie (risico’s t.a.v. wateroverlast, hitte en droogte en hoe we hier mee om moeten/kunnen gaan).

C. Een vertaling van de ambities uit het klimaatakkoord van Parijs en het landelijke klimaatakkoord naar gemeentelijk niveau.

C. Een breed gedragen visie op de energiestrategie op lokaal niveau opstellen in overleg met de opgerichte werkgroep.

1.4 Verkeer, vervoer en waterstaat
Optimaliseren van de mobiliteit, wat in ieder geval inhoudt een veilig routenet (gebiedsontsluiting), een effectief parkeer- en vervoerssysteem en goede bereikbaarheid van voorzieningen. Tevens wordt gestreefd naar een goed werkend watersysteem

Wat willen we bereiken:

Wat gaan we daarvoor doen:

A. Een betere verkeersveiligheid, een optimale doorstroming van verkeer (o.a. van en naar de kust) en de juiste parkeerder op de juiste plaats.

A. Opstellen van een mobiliteitsplan dat onderdeel uitmaakt van de herziening van Krachtig verbonden en invoering van een nieuw parkeersysteem.
Het nieuwe parkeersysteem wordt gefaseerd als volgt ingevoerd:
Fase 1
Aanschaf van parkeerticketautomaten in verband met de mogelijkheid tot contactloos betalen en tevens de invoering van bel-/mobiel parkeren en kenteken parkeren;
Fase 2
Aanschaf van een digitaal parkeervergunningsysteem;
Fase 3
Invoering van een efficiëntere handhaving met behulp van de juiste handhavingsinstrumenten.

B. Een adequate vervoersvoorziening op grond van de Wmo binnen de financiële kaders

B. Heroverweging beleid Wmo-vervoer via de herziening van Krachtig Verbonden en Programma Sociaal Domein.

C. Een actueel Gemeentelijk Rioleringsplan 2020-2024 (gebaseerd op de evaluatie van de planperiode 2014-2018) waarin zowel de vigerende als de toekomstige wetgeving en de strategie voor de komende jaren op het gebied van hemel,- afval,- en grondwaterzorg, inclusief de daarbij behorende financiële middelen, zijn verwerkt. Het GRP geeft inzicht in wat we hebben en vooral hoe het systeem functioneert als geheel en heeft als doel maatregelen uit te werken om het risico op wateroverlast te verminderen

C. Uitvoeren van de maatregelen die voortvloeien uit het Gemeentelijk Rioleringsplan in samenspraak met het waterschap Scheldestromen.