Begroting 2020

Programma 1: Ruimte en beheer

Verbonden partijen

Verbonden partijen zijn organisaties waaraan de gemeente zich bestuurlijk en financieel verbonden heeft. Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) geeft als definitie: 'een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publieke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk en financieel belang heeft'.

Openbaar Lichaam afvalstoffenverwijdering Zeeland OLAZ

De gemeenschappelijke regeling Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland (O.L.A.Z.) is het samenwerkingsverband van alle 13 Zeeuwse gemeenten op het gebied van de afvalverwijdering.

De Zeeuwse gemeenten hebben hun taken op het gebied van de afvalverwijdering overgedragen aan O.L.A.Z. Dit met uitzondering van de inzameling van de uit de huishoudens afkomstige afvalstoffen. O.L.A.Z. is verantwoordelijk voor de verwerking van door of namens de gemeenten ingezamelde afvalstoffen. Eén van de taken is het in de markt zetten van de ingezamelde afvalstoffen. En uiteindelijk ook het sluiten van contracten met verwerkers voor het verwerken van de ingezamelde afvalstoffen.  

In opdracht en voor rekening van O.L.A.Z. exploiteert de Zeeuwse Reinigingsdienst (ZRD) de milieustraten in de provincie Zeeland. Het bestuur van O.L.A.Z. bepaalt het acceptatiebeleid op de milieustraten. O.L.A.Z. brengt de exploitatiekosten van de milieustraten in de rekening bij de gemeenten.

Ontwikkelingen
Verwerkingscontracten
Vanaf 1 januari 2018 heeft O.L.A.Z. voor huishoudelijk restafval, gft, oud papier, glas en de
kunststofverpakkingen/drankenkartons meerjarige verwerkingscontracten afgesloten. De contracten hebben met uitzondering van restafval een looptijd tot en met 2019 met opties tot verlening (OPK t/m 31 maart 2020). Voor glas en PD worden de nieuwe contracten gesloten. De overige contracten worden verlengd.

PD nascheiding
Vier gemeenten, te weten Borsele, Reimerswaal, Noord Beveland en Terneuzen besloten deel te nemen aan de pilot nascheiding van PD afval. Per 1 januari 2020 start deze pilot voor een periode van 3 jaar. Zowel de risico’s maar ook de voordelen van de pilot liggen bij deze 4 gemeenten.

Milieustraten
In 2019 is geïnventariseerd waar de knelpunten liggen bij de huidige milieustraten en is een voorzet gegeven naar hoe de milieustraten in de toekomst eruit moeten komen te zien. De besluitvorming over de opzet van de toekomstbestendige milieustraten vindt plaats in 2020.

Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Zeeland

Uitgangspunten deelnemersbijdrage
Voor het berekenen van de bijdrage 2020 van de deelnemers is uitgegaan van de kentallen uit het rapport P*Q zoals deze zijn vastgesteld door het Algemeen Bestuur (AB) op 20 maart 2017 en het inrichtingenbestand per 1 april 2018. Conform de bijdrageverordening zal de bijdrage 2020 van de deelnemers in de 2e helft 2019 worden geactualiseerd op basis van het inrichtingenbestand per 1 april 2019. De uitkomsten daarvan worden door middel van een begrotingswijziging aan het AB voorgelegd.

P*Q
De invoering van de P*Q-systematiek op stuks niveau is met een jaar uitgesteld tot 1 januari 2020. In 2019 wordt de P*Q-systematiek geëvalueerd. Deze evaluatie bestaat uit een statistische evaluatie en een inhoudelijke evaluatie. Op basis daarvan wordt getracht een uitspraak te doen over de balans tussen de opgave en de beschikbare capaciteit. Op basis van deze uitkomsten zullen er wellicht andere keuzes gemaakt moeten worden over de op P*Q gebaseerde wijze van uitvoering. De uitkomsten van de evaluatie zullen indien noodzakelijk door middel van een begrotingswijziging worden verwerkt in de begroting 2020.

BRZO
In 2018 is er door de provincie besloten om de uitvoering van de Brzo taken vanaf 1 januari 2019 te laten uitvoeren door DCMR milieudienst waarbij 2019 een overgangsjaar is. Ten tijde van het opstellen van de begroting 2020 van de RUD Zeeland waren de financiële gevolgen van het besluit van de provincie om de Brzo taken vanaf 1 januari 2019 te laten uitvoeren door DCMR milieudienst nog niet geïnventariseerd. Om die reden is er gekozen de begroting 2020 te presenteren inclusief de Brzo taken. De verwachting is dat voor de start van het begrotingsjaar 2020 de financiële gevolgen bekend zijn; dit zal door middel van een begrotingswijziging worden verwerkt in de begroting van RUD Zeeland.

Omgevingswet
Een belangrijke ontwikkeling op onder meer milieugebied betreft de komst van de Omgevingswet (geplande inwerkingtreding in 2021). Deze integrale wet vervangt meer dan 25 wetten op het gebied van bouwen, wonen, milieu, natuur, archeologie e.d. Sinds 2016 is RUD Zeeland bezig met de interne  implementatie van de Omgevingswet. Voor 2020 wordt een investering voorzien om als organisatie kwalitatief en kwantitatief gereed te zijn voor de uitvoering van de Omgevingswet (bv. de ureninzet van alle RUD-medewerkers voor opleiding, pilots e.d., maar ook voor de ontwikkeling van een passend en milieu-informatief digitaal systeem. Indien extra budget noodzakelijk is voor de voorbereidingen van de omgevingswet zal dit door middel van een begrotingswijziging worden verwerkt in de begroting 2020.

Doorontwikkeling RUD
Op basis van een sterkte/zwakte analyse zullende volgende acties in 2020 worden opgepakt:

  • Opstellen van een strategisch personeelsbeleid (draagt bij aan verandervermogen)
  • Opstellen van een meerjarenplan van ontwikkelingen en projecten (draagt bij aan open en transparante organisatie)
  • Proces externe afstemming aanpassen en externe afstemming bespreken tijdens intervisies ( draagt bij aan productiegerichtheid)
  • Ontwikkeling interne sturingsinformatie (draagt bij aan het beter kunnen sturen door het management)
  • Vastleggen en monitoren van afspraken en klachten van deelnemers (draagt bij aan het verbeteren van het imago van de RUD)