Begroting 2020

Paragraaf Financiering

Renteschema

x € 1.000

a.

De externe rentelasten over de korte en lange financiering

1.861

b.

De externe rentebaten

-/- €

15

Totaal door te rekenen externe rente

1.846

c.

Rente die aan grondexploitatie moet worden doorberekend

-/- €

55

Rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend

-/- €

0

Saldo door te rekenen externe rente

1.791

d1.

Rente over eigen vermogen

0

d2.

Rente over voorzieningen (gewaardeerd op contante waarde)

0

De aan taakvelden toe te rekenen rente

e.1

De werkelijk aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)

-/- €

1.694

e.2

De werkelijk aan taakvelden toegerekende rente (annuiteit)

-/- €

97

f.

Renteresultaat op het taakveld Treasury

0