Begroting 2020

5: Algemene dekkingsmiddelen, overhead, vpb en onvoorzien

Wat gaat het kosten?

(bedragen x € 1.000)

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Lasten

8.382

9.545

10.076

10.662

10.941

11.293

Baten

48.371

49.053

51.396

52.608

53.546

54.611

Saldo van baten en lasten

39.989

39.508

41.319

41.946

42.604

43.318

Toevoeging aan reserves

196

0

1.800

0

0

0

Onttrekking aan reserves

363

588

1.882

0

0

0

Geraamd resultaat

40.156

40.096

41.401

41.946

42.604

43.318

Specificatie taakvelden 2020 (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Lasten

Baten

Saldo

04-5 - Overhead

8.692

26

-8.666

05-6 - Treasury

39

27

-13

061-6 - OZB woningen

0

4.027

4.027

062-6 - OZB niet woningen

0

2.386

2.386

064-6 - Belastingen overige

611

535

-76

07-6 - Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

0

37.538

37.538

08-6* - Onvoorzien

50

0

-50

08-6 - Overige baten en lasten

684

192

-492

09-6 - Vennootschapsbelasting

0

0

0

34-6 - Economische promotie

0

6.665

6.665

Totaal

10.076

51.396

41.319

010-6 - Mutaties reserves

1.800

1.882

82

Totaal (incl. mutaties reserves)

11.876

53.277

41.401

Investeringen

De volgende investeringen zijn gepland:

Omschrijving

2020

2021

2022

2023

Fietsproject

15

15

15

15