Begroting 2020

Paragraaf lokale heffingen

Belastingdruk

Voor de lokale lastendruk wordt verwezen naar de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Vergelijking landelijk:

Jaarlijks wordt er door het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (Coelo) van de Rijksuniversiteit Groningen een onderzoek gedaan naar de lokale belastingen en heffingen en wordt de Atlas van de lokale lasten uitgebracht. Hierin wordt de nadruk gelegd op de woonlasten huishoudens. Voor alle gemeenten worden OZB, rioolrechten en reinigingsheffingen/afvalstoffenheffing in kaart gebracht: heffingensystematiek, tarieven, kostendekking en kwijtschelding. Ook wordt onderzocht welke gemeenten de hoogste en laagste woonlasten hebben.

Uit de Atlas lokale lasten 2019 blijkt dat de woonlasten voor meerpersoonshuishoudens in de gemeente Sluis € 752 (€ 730 in 2018) per jaar bedragen, en hiermee op plaats 175 in 2019 komt van goedkoopste gemeenten in Nederland. De gemeente Gilze en Rijen is de goedkoopste gemeente met een woonlast van € 511. Bloemendaal is de duurste gemeente met € 1.446 woonlasten. Landelijk gezien bedragen de gemiddelde woonlasten voor een meerpersoonshuishouding met een eigen woning € 740.